Õppijate digipädevuse arendamine

HITSA koolitusprogrammi “Digiajastu haridusjuht” neljas moodul “Õppijate digipädevuse arendamine” toetab digiajastu nõudmisi arvestava õppeprotsessi korraldamist ja läbiviimist haridusasutuses õppijate digipädevuse arendamiseks. Koolitusel osalevatel koolidel valmib meeskonnatööna oma kooli digiainekava ja selle rakendusplaan ning koolituse käigus viiakse ellu üks digipädevusi arendav õpilasüritus.

Koolitajad:

Piret Lehiste ja Ingrid Maadvere

Sihtrühm:

Koolituse sihtrühmaks on koolijuht (või õppejuht) koos 2 kolleegiga, kellega koostöös soovib juht oma asutuses õppekavaarendust ellu viia. Meeskonda võib lisaks juhile kuuluda nt haridustehnoloog, õpetaja vms. Seega on koolitusele oodatud 3-liikmeline meeskond.

Teemad:

 • Digiajastu õppimiskultuur
 • Mis on digipädevus? Digipädevus vs informaatika
 • Digipädevus riiklikus õppekavas ja ainekavades (hetkeseis ja arengud)
 • Õppija digipädevusmudel
 • Eesmärgipärane digitehnoloogia lõimimine aineõppesse
 • Kuidas digiainekava luua ja rakendada? Erinevad lähenemised.
 • Digipädevuse arendamine õpilasürituste kaudu

Koolituse lõpetanu:

 • tunneb õppija digipädevusmudelit;
 • oskab toetada digipädevuse jätkusuutlikku ja eesmärgipärast lõimimist õppeprotsessi;
 • loob meeskonnas oma kooli digiainekava ja selle rakendusplaani;
 • oskab viia koolitusel plaanitud õppekavaarendust ellu oma organisatsioonis;
 • planeerib ja viib oma koolis läbi ühe digipädevusi arendava õpilasürituse.

Maht:

1,5 EAP (39 akadeemilist tundi: 21 ak/h auditoorset tööd ja 18 ak/h iseseisvat tööd)

Õppevorm:

Kombineeritud (auditooriumis ning veebipõhises keskkonnas)

Ülesehitus:

1. Iseseisev töö – blogi loomine (esimene postitus: meeskonna tutvustus + ülevaade “Senised praktikad”)
2. Auditoorne kohtumine (7 ak/h)
3. Iseseisev töö – Kaardistus: Digipädevuse lõimimine aineõppesse
4. Auditoorne kohtumine (7 ak/h)
5. Iseseisev töö – Digiainekava loomine/täiendamine, digipädevust arendava õpilasürituse elluviimine, poster-ettekannete loomine
6. Auditoorne kohtumine (7 ak/h) – lõpuseminar, kus meeskonnad tutvustavad oma digiainekava ja läbiviidud õpilasüritust

Nõuded osalemiseks:

 • Meeskonda kuulub haridusasutuse juht (või õppejuht) koos 2 kolleegiga.
 • Soovituslikult on meeskond osalenud mõnes teises Digiajastu haridusjuhi koolitusprogrammi moodulis.
 • Arvutikasutamise oskus kesktasemel.

Koolituse korraldus:

Koolitus toimub HITSA Nutiklassis (Akadeemia tee 21/4 (III korrus), Tallinn). Koolituse hinna sisse kuuluvad koolituse materjalid ja toitlustus.

NB! Koolitusel osalemine on lasteaedade, üldhariduskoolide ja kutsekoolide meeskondadele tasuta. Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest korraldajat vähemalt 10 päeva enne koolituse algust või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 152 eurot osaleja kohta.

Lisainfo:

koolitus@harno.ee

Haridus- ja Noorteamet