Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

Koolitusprogrammi Digiajastu haridusjuht esimene koolitus Õppeprotsessi juhtimine digiajastul toetab digiajastu nõudmisi arvestava õppeprotsessi korraldamist ja läbiviimist haridusasutuses, et õppija tuleks edukalt toime eesseisvate väljakutsetega. Koolituse käigus viib iga meeskond ellu ühe õppeprotsessi puudutava muutuse oma asutuses.

Sihtrühm:
Koolituse sihtrühmaks on kõikide haridustasemete haridusasutuse juht koos kahe kolleegiga, kellega koostöös soovib juht oma asutuses õppeprotsessi muutust ellu viia. Meeskonda võib lisaks juhile kuuluda nt infojuht, arendusjuht, haridustehnoloog, õppealajuhataja, õpetaja, kõrgkoolide programmi- ja õppekavade juht vms. Seega on koolitusele oodatud 2-3liikmeline meeskond.

Teemad:
• Digiajastu õppeprotsessi juhtimine
• Õpilase arengut toetav kaasaegne õpikeskkond
• Õppija, õpetaja ja juhi tulevikuoskused
• Digiajastu võimalused meeskonna arendamiseks
• Digiajastu õppimiskultuuri kujundamine
• Digiajastu õppeprotsessi õppemetoodikad ja õpetamisvõtted
• Õppeprotsessi muutmine meeskonnana
• Tee ja vahendid eesmärgi saavutamiseks

Meeskonna õpiväljundid:
1. Teab digiajastu õppeprotsessi trende ja arenguid ning suunab kaasaegse õpikeskkonna kujundamist haridusasutuses.
2. Teab ja oskab valida õppeprotsessi sobivaid meetodeid, mida toetavad digivahendid.
3. Teab, kuidas viia koolitusel plaanitud muudatust digiajastu õppeprotsessis ellu oma organisatsioonis.
4. Planeerib esimese sammu muudatuseks digiajastu õppeprotsessis.
5. Teab haridusasutuse süsteemse arengu põhimõtteid õppijast lähtuvalt, kaasates efektiivselt IKT-vahendeid.

Maht:
1,5 EAP (39 akadeemilist tundi: 21 akad. t. auditoorset tööd ja 18 akad. t. iseseisvat tööd).

Ülesehitus:
1. Iseseisev töö – meeskonna tutvustus ja asutuse innovatsiooniloo/eduloo kirjeldus.
2. Auditoorne kohtumine: toimub kahel järjestikusel päeval.
3. Iseseisev töö – töö arendusprojektiga.
4. Veebiseminar: meeskonnad teevad kokkuvõtte iseseisva töö ehk arendusprojekti esimesest etapist ning saavad teistelt meeskondadelt ja koolitajalt tagasisidet projekti arendamiseks.
5. Iseseisev töö – töö arendusprojektiga.
6. Lõpuseminar: ühepäevane auditoorne lõpuseminar toimub kõikidele ühel poolaastal osalenud meeskondadele. Lõpuseminaril tutvustavad meeskonnad valminud arendusprojekte ja nende elluviimist oma asutuses, jagatakse omavahel kogemusi ning saadakse koolitajatelt tagasisidet.
Koolituse kava on leitav siit.

Iseseisev töö:
Koolitusel osalevatel asutustel valmib meeskonnatööna arendusprojekt, mis toetab õppeprotsessi muutmist tehnoloogia abil. Arendusprojekt viiakse koolituse käigus ka ellu. Projekti teema valib asutus vastavalt oma vajadustele ja eesmärkidele ning tasemele.
Iseseisva töö kirjeldusega saab täpsemalt tutvuda siin.

Õppe vorm:
Kombineeritud (auditooriumis ning veebipõhises keskkonnas).

Nõuded osalemiseks:
1. Meeskonda kuulub haridusasutuse juht (kooli/lasteaia juht kõige kõrgemal tasemel) koos 1-2 kolleegiga.
2. Asutus ei ole varem koolitusel osalenud.

Nõuded lõpetamiseks:
1. Auditoorsetel koolituspäevadel osaletakse kogu meeskonnaga täismahus. *HITSA-l on õigus meeskond auditoorsetelt kohtumistelt tagasi saata, kui meeskond ei ole nõutavas koosseisus ja ei osale koolitusel täismahus ning tühistada meeskonna registreerumine.
2. Veebiseminaril osaleb vähemalt üks meeskonnaliige.
3. Meeskonnal valmib lõputööna arendusprojekt:
a. Arendusprojekti käiku kirjeldatakse avalikus blogis (kirjeldus avalikustatakse blogis nädal enne lõpuseminari)
b. Haridusasutuse juht esitleb arendusprojekti lõpuseminaril

Koolitusel osalemine on lasteaedade, üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste meeskondadele tasuta.

Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest korraldajat vähemalt 14 päeva enne koolituse algust või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 175 eurot osaleja kohta.

Koolituse korraldus:
Koolitus toimub HITSA Innovatsioonikeskuse poolt broneeritud ruumides Tallinnas, Tartus vm. Koolituse hinna sisse kuuluvad koolituse materjalid, toitlustus ja vajadusel majutus (lepitakse kokku koolituse projektijuhiga).

Lisainfo:
Triin Kaasik
Koolituse projektijuht
Haridus- ja Noorteamet
triin.kaasik@harno.ee
Tel: +372 65 10 108, +372 551 55 20
www.innovatsioonikeskus.ee