Digipädevuse arendamine haridusasutuses

Koolitus Digipädevuse arendamine haridusasutuses eesmärk on toetada õppealajuhatajate ja õppejuhtide teadmiste ja oskuste kujunemist haridusasutuse pedagoogilise personali digipädevuse arendamiseks. Koolituse strateegiline eesmärk on toetada õpetajate eesmärgipärast, pidevat ja jätkusuutlikku professionaalset arengut tehnoloogiavilumuses ning selle lõimimist õppeprotsessi lähtuvalt muutunud õpikäsitusest.

Koolitus toetab ISTE õpetajate digipädevuste standardi 2. ja 3. teema ning Elukestva õppe strateegia 2020 2. peateema rakendamist haridusasutuses.

Sihtrühm:
Koolituse sihtrühm on alus-, üld- ja kutsehariduse õppealajuhatajad (või seda rolli täitvad töötajad) ja/või õppeosakonna töötajad (õppedirektorid, õppejuhid, osakonnajuhatajad) koos meeskonnaga. Ühe asutuse meeskonnas võib olla 2-3, erandkorras (nt suure asutuse puhul) 4 liiget, kellega koostöös soovib juht digipädevuse arendamisega seotud muutust ellu viia.

Teemad:
*Personali arendamine ja koolitamine
*Pedagooglilise personali digipädevuste nõuded
*Digitehnoloogia kasutamine õppetöös

Meeskonna õpiväljundid:
1. Teab ja mõistab pedagoogilise personali arendamise ja koolitamise põhimõtteid ja uusi suundi muutunud õpikäsituse kontekstis.
2. Teab ja oskab oma töös rakendada vajalikku digipädevust ja oskab toetada selle jätkusuutlikku ja eesmärgipärast lõimimist õppeprotsessi.

Maht:
1,5 EAP (39 akadeemilist tundi: 21 akad. t. auditoorset tööd ja 18 akad. t. iseseisvat tööd).

Ülesehitus:
1. Iseseisev eeltöö – 1). ülevaade oma asutuse personali arendamisest fookusega digipädevusele ning 2). õpetaja kutsestandardiga tutvumine.
2. Auditoorne kohtumine: toimub kahel järjestikusel päeval.
3. Iseseisev töö – töö oma asutuse personali arendamise ja koolitamise tegevuskavaga digipädevuse toetamiseks.
4. Lõpuseminar: ühepäevane auditoorne lõpuseminar toimub kõikidele ühel poolaastal osalenud meeskondadele. Lõpuseminaril tutvustavad meeskonnad valminud tegevuskava: jagatakse omavahel kogemusi ning saadakse koolitajatelt tagasisidet.
Koolituse kava on leitav siit.

Õppe vorm:
Kombineeritud (auditooriumis ning veebipõhises keskkonnas).

Nõuded osalemiseks:
Meeskonda kuulub õppealajuhataja (või seda rolli täitev töötaja) ja/või õppeosakonna töötaja (õppedirektor, õppejuht, osakonnajuhataja).

Nõuded lõpetamiseks:
1. Auditoorsetel koolituspäevadel osaletakse kogu meeskonnaga täismahus. *HITSA-l on õigus meeskond auditoorsetelt kohtumistelt tagasi saata, kui meeskond ei ole nõutavas koosseisus ja ei osale koolitusel täismahus ning tühistada meeskonna registreerumine.
2. Meeskonnal valmib lõputööna oma asutuse personali arendamise ja koolitamise tegevuskava digipädevuse toetamiseks.

Koolitusel osalemine on lasteaedade, üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste meeskondadele tasuta.

Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest HITSA Innovatsioonikeskust hiljemalt 14 päeva enne koolituse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 262 eurot osaleja kohta.

Koolituse korraldus:
Koolitus toimub HITSA Innovatsioonikeskuse poolt broneeritud ruumides Tallinnas, Tartus vm. Koolituse hinna sisse kuuluvad koolituse materjalid, toitlustus ja vajadusel majutus (lepitakse kokku koolituse projektijuhiga).

Auditoorsetele kohtumistele ja lõpuseminarile võtke palun kaasa sülearvuti.

Lisainfo:
Triin Kaasik
Koolituse projektijuht
Haridus- ja Noorteamet
triin.kaasik@harno.ee
Tel: +372 65 10 108, +372 551 55 20