Haridusasutuse digitaristu arendamine

Koolitusprogrammi Digiajastu haridusjuht teine koolitus Haridusasutuse digitaristu arendamine toetab haridusasutuse selge IKT visiooni ja eesmärgi ning neid toetava praktilise tegevusplaani loomist. Koolituse käigus analüüsib meeskond asutuse digitaristu olukorda ja selle arenguvajadusi ning mõtleb läbi tegevused, mis aitavad õppeasutusel seatud eesmärkideni jõuda. Koolitus suunab meeskonna liikmed üksteist mõistma ja ühiselt edasi liikuma, aidates saavutada Eesti elukestva õppe strateegia eesmärki Digipööre elukestvas õppes.

Sihtrühm:
Koolituse sihtrühmaks on kõikide haridustasemete haridusasutuse juht ja IT-juht (või seda rolli täitev isik) koos ühe kolleegiga, kellega koostöös soovivad asutuse juht ja IT-juht muutust ellu viia. Meeskonda võib lisaks asutuse juhile ja IT juhile kuuluda nt arendusjuht, haridustehnoloog, õppealajuhataja, õpetaja, kõrgkoolide programmi- ja õppekavade juht vms. Meeskond võib erandina olla ka 4liikmeline, kui meeskonnas on KOV esindaja (valla IT spetsialist/teenusepakkuja). Seega on koolitusele oodatud 3-4liikmeline meeskond.

Teemad:
• Muutunud õpikäsitus
• Õppeprotsess digiajastul
• Digiajastu võimalused
• Digiajastu vajaduste kaardistamine
• Digitaristu hetkeolukorra ja arenguvajaduste hindamine
• Digiajastu meeskonna töökorraldus
• Visiooni ja eesmärkide rakendamise tegevusplaani koostamine

Meeskonna õpiväljundid:
1. Tunneb digiajastu visioonile esitatavaid nõudeid
2. Koostab tegevusplaani visiooni rakendamiseks oma asutuse jaoks
3. Teab kuidas digivaldkonda oma koolis korraldada
4. Hindab haridusasutuse vajadustest lähtuvalt digitaristu olukorda ja arenguvajadusi

Maht:
1, 5 EAP (39 akadeemilist tundi: 21 akad.t. auditoorset tööd ja 18 akad. t. iseseisvat tööd).

Ülesehitus:
1. Iseseisev töö: asutuse digitaristu hetkeseisu kirjeldus.
2. Auditoorne kohtumine: toimub kahel järjestikusel päeval.
3. Iseseisev töö: asutuse digitaristu arengukava loomine.
4. Lõpuseminar: ühepäevane auditoorne lõpuseminar toimub kõikidele ühel poolaastal osalenud meeskondadele. Lõpuseminaril tutvustavad meeskonnad valminud digitaristu arengukava, jagatakse omavahel kogemusi ning saadakse koolitajatelt tagasisidet. Koolituse kava on leitav siit.

Iseseisev töö:
Enne auditoorset kohtumist valmib igal meeskonnal oma asutuse digitaristu hetkeseisu kirjeldus (abiks video) ning lõputööna digitaristu arengukava. Iseseisva töö kirjeldusega saab täpsemalt tutvuda siin.

Õppe vorm:
Kombineeritud (auditooriumis ning veebipõhises keskkonnas).

Nõuded osalemiseks:
1. Meeskonda kuulub haridusasutuse juht (kooli/lasteaia juht kõige kõrgemal tasemel) ja IT-juht koos 1 kolleegiga.

Nõuded lõpetamiseks:
1. Auditoorsetel koolituspäevadel osaletakse kogu meeskonnaga täismahus. *HITSA-l on õigus meeskond auditoorsetelt kohtumistelt tagasi saata, kui meeskond ei ole nõutavas koosseisus ja ei osale koolitusel täismahus ning tühistada meeskonna registreerumine.
2. Meeskonnal valmib lõputööna digitaristu arengukava:
a. Haridusasutuse juht esitleb arendusprojekti lõpuseminaril

Koolitusel osalemine on lasteaedade, üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste meeskondadele tasuta.

Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest HITSA Innovatsioonikeskust hiljemalt 14 päeva enne koolituse algust ja/või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 262 eurot osaleja kohta.

Koolituse korraldus:
Koolitus toimub HITSA Innovatsioonikeskuse poolt broneeritud ruumides Tallinnas, Tartus vm. Koolituse hinna sisse kuuluvad koolituse materjalid, toitlustus ja vajadusel majutus (lepitakse kokku koolituse projektijuhiga).

Lisainfo:
Triin Kaasik
Koolituse projektijuht
Haridus- ja Noorteamet
triin.kaasik@harno.ee
Tel: +372 65 10 108, +372 551 55 20