Materjalid

  • Millele peab kool andmekaitse üldmääruse osas tähelepanu pöörama?
    Enamik isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatust kehtis Eestis juba enne määruse jõustumist 25. mail 2018.a. Määrus täpsustab mitmeid põhimõtteid ja isikute õigusi, samuti loob juurde õigusi andmesubjektidele ning paneb teatud tingimustel asutustele mõningaid uusi kohustusi. Kindlasti on muudatus sanktsioonides, eelkõige nende määrade osas, mis peamiselt ongi toonud kaasa kogu temaatika laialdase kajastuse ja tähelepanu.
  • Millised on ohud või puudused koolides tegevuse määrusele vastavusse viimisel?
    Peamiseks puuduseks võib pidada isikuandmete kaitse valdkonna nõuete ja nende järgimise vajaduse vähest teadvustamist ja ressursside nappust lahenduste loomisel, juurutamisel ning jätkusuutlikkuse tagamisel. Haridusasutustel on väga erinev võimekus kaasata oma tegevusse kvalifitseeritud andmekaitsespetsialiste ning viia kõikide isikuandmetega kokku puutuvate töötajateni teadmine, et aastate pikkuse praktika (nt koguda ja hoida isikuandmeid „igaks juhuks“) muutmine on vajalik ja möödapääsmatu.
  • Millised on head näited GDPR rakendamisel koolis?
    Huvi teema vastu on kasvav ning järjest enam nähakse lisaks nõuete täitmise kohustusele ka sisulist vajadust oma tegevuses järgida isikuandmete kaitse nõudeid. Olgu selle põhjuseks siis kooli tegevusse panustav kvalifitseeritud andmekaitse spetsialist/mõni muu töötaja tööpanus või keskmisest teadlikumad lapsevanemad, kes kontrollivad vastavatest nõuetest kinni pidamist. Näiteks on varasemast rohkem hakatud koolides mõtlema erinevate online app’ide kasutamisel kasutajate/kasutamiste „anonümiseerimisele“ õpilaste tegelike nimede kasutamise asemel, palju enam teavitatakse lapsevanemaid ja küsitakse nõusolekut lapse isikuandmete töötlemiseks, eelkõige näiteks lapse andmete avaldamiseks sotsiaalmeediakanalites jm.

Pärnu Mai Kooli  Nõusolek isikuandmete töötlemiseks Pärnu Mai Koolis.

Ühekordne nõusolek isikuandmete töötlemiseks Pärnu Mai Koolis 

Lisamaterjale:
HITSA juhendmaterjal „Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamine haridusasutustes“
Andmekaitse Inspektsiooni „Isikuandmete töötleja üldjuhend“
Andmekaitse Inspektsiooni juhendmaterjalid